Kontakt: 602 301 508, 697 333 914 | email: grabpol.ostrow@gmail.com

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków

EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Czym się kierować przy wyborze oczyszczalni ścieków?

Oczyszczalnia, którą wybierzemy musi spełniać określone warunki, zgodne z normą PN-EN 12566-3.

Urządzenia spełniające powyższe normy pozwalają na redukcję zanieczyszczeń zawartych w ściekach do pożądanych wartości, a następnie odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do odbiornika, którym może być: grunt, rzeka, strumień lub rów melioracyjny. Koszt inwestycji w dobrą oczyszczalnię może się wydać wysoki w porównaniu z szambem czy osadnikiem gnilnym, często nazywanym szumnie jedno- lub dwukomorową oczyszczalnią ścieków. W perspektywie jednak dwu, trzech lat okazuje się, że koszty zaczynają przemawiać za droższą w zakupie, prawdziwą oczyszczalnią.

Dlaczego nasze oczyszczalnie ścieków?

Oferowane przez nas oczyszczalnie typu TOPAS spełniają wymagane normy. Stosowane mogą być do oczyszczania ścieków bytowych z domków jednorodzinnych jak i osiedli domków, obiektów wczasowych, restauracji, hoteli, szkół, przedszkoli, a także małych zakładów przemysłu spożywczego.

Nasze oczyszczalnie wśród wielu zalet, mają tą najważniejszą- charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością. Stopień czystości ścieków sięga nawet 98%. Jest to możliwe dzięki wielokrotnej recylkulacji ścieków i osadu. To z kolei pozwala na zrzut ścieków do takich odbiorników jak; rzeki, strumienie, rowy. Innym sposobem odprowadzenia oczyszczonych ścieków jest zastosowanie rozsączania drenażowego lub studni chłonnej. Nasze oczyszczalnie mogą być stosowane na obszarach „Natura 2000”.Doskonale pracują przy dużych wahaniach ilości dopływających ścieków

Od czego zacząć?

Należy określić:

  • Ilość stałych mieszkańców

  • Rodzaj gruntu, wysokość wód gruntowych- w tym celu należy dokonać odwiertów geologicznych

  • Miejsce posadowienia:

    konieczność zapewnienia dojazdu wozu asenizacyjnego (serwis 1-3 razy w roku),

    – zachowania wymaganych odległości według prawa budowlanego.

Uwarunkowania prawne:

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji gdy nie ma takiego planu, jej usytuowanie zależne jest od lokalnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga ona jedynie zgłoszenia właściwemu organowi, którym w tym przypadku jest starosta. W zgłoszeniu należy określić: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania działką na cele budowlane. Jeśli starosta w ciągu 30 dni od złożenia pełnej dokumentacji nie zgłosi sprzeciwu na drodze decyzji, wtedy można przystąpić do budowy oczyszczalni – nie później jednak niż w ciągu 2 lat od daty określonej we wniosku jako termin jej rozpoczęcia. W sytuacji, gdy przepustowość przydomowej oczyszczani ścieków przekracza 7,5 m3/d, wówczas wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r., oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie wodno-prawne do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest wymagane, jeśli ilość odprowadzanych ścieków bytowo-gospodarczych do wód lub ziemi stanowiących własność właściciela nie przekracza 5 m3/d (tzw. zwykłe korzystanie z wód). Konieczność uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi istnieje, gdy ilość odprowadzanych ścieków jest większa od 5 m3/d lub gdy ścieki są wprowadzane do ziemi bądź wód będących cudzą własnością. W takim przypadku należy również uzyskać pozwolenie na wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód. Pozwolenie wodno-prawne wydawane jest w starostwie powiatowym.

Uwarunkowania budowlane:

Poszczególne elementy oczyszczalni powinny znajdować się w odpowiednich, wymaganych odległościach, nie tylko na terenie własnej działki, ale również w stosunku do działek sąsiednich.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych. Jeśli ten warunek nie może być spełniony, osadnik musi być oddalony od budynku co najmniej 5 m. Dodatkowo należy pamiętać, iż osadnik musi być oddalony minimum 15 m od najbliższej studni i zbiornika wodnego, co najmniej 2 m od granicy działki i drogi, 0,8 m od kabli elektrycznych oraz 1,5 m od rur z gazem i wodą.

Oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym wymaga sporej powierzchni . Długość drenażu rozsączającego zależy od przepuszczalności gruntu oraz liczby mieszkańców domu, dla którego budowana jest oczyszczalnia. W celu uzyskania wymaganej długości, równolegle układa się więc kilka ciągów drenarskich zachowując między nimi minimum 1,5 metrowy odstęp. Ważne jest również zachowanie wymaganej odległości pomiędzy drenażem rozsączającym a najwyższym rocznym poziomem wód gruntowych – wynoszącej minimum 1,5 m. Drenaż powinien być usytuowany w odległości co najmniej: 2 m od granicy działki, 30 m od studni lub zbiornika wodnego (nawet na sąsiedniej działce) , 3 m od drzew i dużych krzewów oraz w bezpiecznej odległości od rur z gazem i wodą – co najmniej 1,5 m i kabli elektrycznych- minimum

Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ):

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może zostać dofinansowana z dwóch źródeł.Pierwsze źródło to dotacje na budowę POŚ uzyskiwane z gminy bądź funduszy Unii Europejskiej. Dotacje te można pozyskać z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub funduszy z Unii Europejskiej – m.in. z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Informacje na temat możliwości dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy więc pozyskiwać w urzędzie gminy.

Drugim źródłem pomocy są preferencyjne kredyty i pożyczki na budowę POŚ pozyskiwane z banków, instytucji rządowych i pozarządowych. Należą do nich m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Oczyszczalnie TOPAS posiadają aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Uwaga! Ekologiczne oczyszczalnie ścieków mogą być montowane na obszarach o szczególnych wymaganiach np. Natura 2000 lub Parkach Narodowych 

W naszej ofercie znajdują się także oczyszczalnie duże mogące obsługiwać większe osiedla, wsie, miasteczka, oraz duże zakłady przemysłu rolno-spożywczego.

Technologia zastosowana w powyższych ekologicznych oczyszczalniach jest chroniona międzynarodowym patentem nr 282411.

Dane techniczne oczyszczalni TOPAS